x
ปิ+ดอ

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คู่มือการจัดการฐานข้อมูล (DataBase System)

แจกคู่มือการจัดการฐานข้อมูล (DataBase System) ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

  • ความรู้เบื้องเกี่ยวกับฐานข้อมูล
  • รู้จักกับฐานข้อมูล
  • ลักษณะของข้อมูลที่ดี
  • ความบูรณาภาพของข้อมูล
  • ความปลอดภัยของข้อมูล
  • การบริหารงานฐานข้อมูล
  • การออกแบบฐานข้อมูล
  • ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้
  • รู้จักโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส
  • การสร้างฐานข้อมูล
  • การสร้างตาราง
  • การใส่ข้อมูลในตาราง
  • การแก้ไข เพิ่ม ลบ ข้อมูล
  • การควบคุมรูปแบบของตารางและการพิมพ์
  • การทำสำเนาและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตาราง
  • การกำหนดคุณสมบัติของเขตข้อมูล
  • การจัดเรียงลำดับและการสร้างดัชนี
  • การทำรายงาน
  • การสร้างรายงานด้วยรายงานอัตโนมัติ ( Auto Report )
  • การสร้างรายงานจดหมายเวียน
  • การสร้างรายงานด้วยตนเอง
  • การสร้างแบบสอบถาม
  • การสร้างแบบสอบถามพารามิเตอร์
  • การสร้างแบบสอบถามแท็บไขว้และการกระทำ
  • การสร้างแบบฟอร์ม
  • การสร้างแบบฟอร์มด้วยตัวช่วยสร้าง (Wizard)
  • การสร้างแบบฟอร์มด้วยตนเอง

ดาวน์โหลด / Download

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...