วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เอกสาร/ตำรา วิชา วิจัยในชั้นเรียน


 แนะนำวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัยในชั้นเรียน [เปิดดู]
องค์ประกอบ [เปิดดู]
ตัวอย่าง-ภาษาไทย [เปิดดู]
 ผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ [เปิดดู]
บทที่ 1-ปรับ-p1-5 [เปิดดู]
บทที่ 2-ปรับ-p6-12 [เปิดดู]
บทที่ 3-ปรับ-p13-18 [เปิดดู]
บทที่ 4-ปรับ-p19-22 [เปิดดู]
บทที่ 5-ปรับ-p23-25 [เปิดดู]
บรรณานุกรม-p26-27 [เปิดดู]
บันทึกส่ง (2) [เปิดดู]
ปก [เปิดดู]
ประวัติผู้วิจัย-ย่อ [เปิดดู]
ภาคผนวก-ก-p28-36 [เปิดดู]
ภาคผนวก-ข-p37-41 [เปิดดู]
ภาคผนวก-ค-p42-44 [เปิดดู]
ภาคผนวก-ง-p45-47 [เปิดดู]
ส่วนหน้า [เปิดดู]
 ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา การจัดการห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคร่วมกันคิด
ปก [เปิดดู]
บทคัดย่อ [เปิดดู]
ประกาศคุณูปการ [เปิดดู]
สารบัญ [เปิดดู]
บทที่1 [เปิดดู]
บทที่2 [เปิดดู]
บทที่3 [เปิดดู]
บทที่4 [เปิดดู]
บทที่5 [เปิดดู]
บรรณานุกรม [เปิดดู]
ผนวก-ก-เครื่องมือ [เปิดดู]
ผนวก-ข-การเผยแพร่ผลงาน [เปิดดู]
 ตัวอย่าง-วิจัยในแบบ PDF
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นการสอน [เปิดดู]
การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [เปิดดู]
การพัฒนาทักษะทางการเรียนด้านการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษ โดยใช้ [เปิดดู]
ศึกษาพฤติกรรมการไม่สนใจเรียนในวิชากรรมวิธีการผลิตของนักศึกษาระดับชั้น ปวช3 กลุ่ม 3-4 แผนกช่างกลโรงงา [เปิดดู]
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวงจรพัลซ์และดิจิตอล รหัสวิชา 2104-2207 ของนักศึกษาระดับชั้นป [เปิดดู]
การพัฒนาทักษะการพิมพ์โดยใช้โปรแกรม Word [เปิดดู]
การศึกษาผลการสอนโดยการทำโครงงาน [เปิดดู]
กระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [เปิดดู]
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ [เปิดดู]
การแก้ปัญหาการขาดความรู้พื้นฐาน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ ของนักศึกษาระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ ที่จบมาจา [เปิดดู]
การแก้ปัญหาในการสรุปเนื่อหาเรื่องโครงสร้างและส่วนประกอบของมอเตอร์ แบบสปลิตเฟสได้ไม่ครบถ้วน ของนักเรี [เปิดดู]
การแก้ปัญหาการต่อตัวต้านทานปรับค่าได้แบบ POT วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ของนักเรียนระดับชั้นปว [เปิดดู]
การแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ของนักศึกษาชั้น ปวช.1/3-4 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า [เปิดดู]
การศึกษาพฤติกรรมความเข้าใจหลังบทเรียนวิชาการวัดละเอียด ในหัวข้อเรือง การอ่านสเกลเวอร์เนียร์คาลิปเปอร [เปิดดู]
การพัฒนาการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ [เปิดดู]
การพัฒนาการใช้คำสั่งแก้ไขแบบ วิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้น ปวช.2 โดยใช้แบบฝึกทักษะค [เปิดดู]
การแก้ปัญหานักศึกษาที่ปฏิบัติงานเจาะไม่ถูกต้อง [เปิดดู]
พัฒนาทักษะการอ่านสรุปความภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้น ปวส.1 [เปิดดู]
การพัฒนารูปแบบการสอนใช้เครื่องคิดคำนวณของนักเรียน ระดับ ปวช.2 [เปิดดู]
การแก้ปัญหาการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการนำอัตราส่วนและสัดส่วนไปประยุกต์ใช้ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต [เปิดดู]
การแก้ปัญหาการขาดความรับผิดชอบในการเรียน วิชาการควบคุมคุณภาพ ของนักศึกษา ปวส.2 ช่างอุตสาหกรรม โครงกา [เปิดดู]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว [เปิดดู]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนแ [เปิดดู]
การติดตามผลการพัฒนาและส่งเสริมครู ในการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด [เปิดดู]
การใช้หนังสือพิมพ์ภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างงทักษะการเขีนนบทความสำหรับนักเ [เปิดดู]
ผลของการเรียนบนเครือข่ายต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้เครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ [เปิดดู]
การศึกษาการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารของนักศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีว [เปิดดู]
การส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักและเลือกใช้คำได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน [เปิดดู]
การปรับพฤติกรรมผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ภาษาแบบพึ่งพาตนเอง โดยกรฝึกผู้เรียนให้เกิดขบวนการเรียนรู้แบ [เปิดดู]
การศึกษาผลของโครงการพัฒนาการศึกษาและจริยธรรมของเด็กในชุมชนแออัด เขตเทศบาลนครขอนแก่น [เปิดดู]
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4: กรณีศึกษาในจังหวัดขอนแก่น [เปิดดู]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นการสอน โดยใช้ทักษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง [เปิดดู]
กระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์: กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น [เปิดดู]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทำงานเป็นกลุ่ม ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ของผู้เรียนชั้นปร [เปิดดู]
ปัญหาการเรียนรู้ในนักเรียน [เปิดดู]
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการสอน วิธีใช้กริยารูป Present Simple โดยใช้เกมเรียงร้อยถ้อยคำของนักเรียนชั้นปร [เปิดดู]
การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : กรณีตัวอย่างวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรั [เปิดดู]
การศึกษาผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/16 โดยใช้กิจกรรมภาคสนาม [เปิดดู]
แก้ปัญหาการปรับเปลวไฟเชื่อแก๊ส ของนักเรียนชั้นปีที่หนึ่ง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างงไ [เปิดดู]
การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนแก่นนครวิท [เปิดดู]
การศึกษาผลการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีข้อบกพร่องในการเขียนสะกดคำ [เปิดดู]
การพัฒนารูปแบบการประชุมปรึกษาหลังการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาลในการเรียนวิชา [เปิดดู]
การพัฒนาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ของนักศึกษาชั้น ปวช.1 โดยใช้บทเร [เปิดดู]
การพัฒนาชุดการสอนและการใชัชุดการสอน กลุ่มเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สิ่งแ [เปิดดู]
การศกึ ษารปู แบบการบรหิ ารการศึกษาสถาบนั การศกึ ษาสงฆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษามหาวิทยาลั [เปิดดู]
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการร้อยมาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 [เปิดดู]
การศึกษาผลการสอนโดยการทำโครงงาน ในวิชาเกษตร เรื่อง การเพาะปลูกพืชผักสวนครัวด้วยจุลินทรีย์ อี เอ็ม [เปิดดู]
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา [เปิดดู]
การพัฒนาเจตคติต่อการเรียนวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะของนักเรียนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะระดับชัน ปวช.2/1 วิทย [เปิดดู]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาเจตคติ ต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดการสอน เรื่องเซต ของนักเรียนชั [เปิดดู]
การแก้ปัญหานักเรียนระดับชั้นปวส.1 แผนกช่างไฟฟ้าไม่ทำแบบฝึกหัดท้ายบทวิชาวงจรไฟฟ้าด้วยกิจกรรมกลุ่ม [เปิดดู]
การพัฒนากิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านทักษะทางภาษาโดยการเชิดหุ่นเงา ประกอบการเล่านิทาน และคำคล้องจองข [เปิดดู]
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ประกอบการสอนเรื่อง การนับและการรู้ค่าจำนวน ของนักเรี [เปิดดู]
โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (CAI) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิชา ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ [เปิดดู]
การใช้นิทานเพื่อพัฒนา การอ่านจับใจความนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [เปิดดู]
การพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้รายการโทรทัศน์ประกอบการสอน วิชาการสอนศิลปะระดับประถมศึกษา เรื่องกิจกรรมกา [เปิดดู]
รูปแบบการสอนโครงงานอาชีพ ช 041 โดยให้เป็นกิจกรรมอิสระของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองน [เปิดดู]
การพัฒนาระบบการเรียนด้วยตนเอง สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีพสาธารณสุข [เปิดดู]
การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [เปิดดู]
การแก้ปัญหานักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชา เชื่อมโลหะที่ทำโจทย์ เรื่อง แรงตามกฏการเคลื่อนที่ของนิวตันไม่ [เปิดดู]
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง “ พืชสมุนไพร ”: [เปิดดู]
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาสมการของนักเรียนระดับชั้นม.3 [เปิดดู]
การแก้ปัญหาการตอบคำถามจากเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ [เปิดดู]
การแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ [เปิดดู]
การแก้ปัญหาเด็กไม่รับประทานอาหารที่มีผักของเด็กอนุบาลโดยใช้วิธีการเล่านิทาน [เปิดดู]
การแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานวิชาคอมพิวเตอร์รับดับชั้น ม.2 [เปิดดู]
การแก้ปัญหานักเรียนไม่รับประทานอาหารโดยใช้วิธีการทดลองชิมของนักเรียนชั้นประถมศึ [เปิดดู]
การแก้ปัญหาเรื่องลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [เปิดดู]
การแก้ปัญหาและการพัฒนาการเรียนว่ายน้ำของนักเรียนชั้น ป.1 [เปิดดู]
การแก้ปัญหาและการพัฒนานักเรียนที่เรียนว่ายน้ำป.4 [เปิดดู]
การขาด ลาของคนงานโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง [เปิดดู]
การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในวิชาภาษาไทยมาตราตัวสะกด [เปิดดู]
การจัดกิจกรมโดยใช้ วี ดี โอ เพื่อพัฒนาความมั่นใจในการวาดภาพระบายสีของนักเรียนปฐมวัย [เปิดดู]
การจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาเด็กที่ขาดความมีวินัยของนักเรียนระดับอนุบาล [เปิดดู]
การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยอาศัยหลักสัปปุริสธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา [เปิดดู]
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเด็กที่ไม่รักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ [เปิดดู]
การจัดสวัสดิการให้กับครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง [เปิดดู]
การใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาท์ของนักเรียนชั้นป.1_1 [เปิดดู]
การใช้เกมนิทานเพื่อพัฒนานักเรียนที่ไม่เรียนคอมพิวเตอร์ [เปิดดู]
การใช้เกมเพื่อพัฒนาการอ่านคำประสมสระในบทเรียนของนักเรียนอนุบาล3 [เปิดดู]
การใช้จำนวนตัวเลข1-20 [เปิดดู]
การใช้ชุดการสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ [เปิดดู]
การใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจบใจความของนักเรียนชั้น ป.1_4 [เปิดดู]
การใช้ชุดแบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ [เปิดดู]
การใช้บทบาทสมมติเพื้อพัฒนาพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กชายทัสนัย อินทรไชโย อนุบาล1_2 [เปิดดู]
การใช้บทบาทสมมุติเพื้อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห็โจทย์ปัญหานักเรียนชั้น ป.4 [เปิดดู]
การใช้แบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านภรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4_2 [เปิดดู]
การใช้แบบฝึกแก้ปัญหาการวิเคราะห็โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นป.2_4 [เปิดดู]
การใช้แบบฝึกแก้ปัญหาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของนักเรียนป.3_4 [เปิดดู]
การใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา [เปิดดู]
การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้น ป.2_5 [เปิดดู]
การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นป.1_5 [เปิดดู]
การใช้วิธีการจัดกิจกรรมแบบเรียนปนเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษกล [เปิดดู]
การใช้วิธีการสอนโดยการสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ สะกดคำ [เปิดดู]
การใช้วิธีการสอนโดยการสร้างชุดฝึกทักษะการเขียนศัพท์เพื่อพัฒนาความคงทนในการจดจำคำศัพท์ของนักเรียนในระ [เปิดดู]
การใช้วิธีการสอนโดยใช้แบบชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพื่อพัฒนาการอ่านสะกดคำ [เปิดดู]
การใช้วิธีการสอนแบบ 4 สัมพันธ์เพื่อพัฒนาความพร้อมในการเรยนของด.ช.ศุภกร ต่อโชติน [เปิดดู]
การใช้วิธีการสอนแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นป.2_1 [เปิดดู]
การใช้วิธีการสอนแบบฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาการคัดลายมือของนักเรียน [เปิดดู]
การใช้วิธีการสอนแบบเรียนปนเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์งานของนักเรียน [เปิดดู]
การใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ ปัญหาของนักเรียน ชั้น ป.3/3 [เปิดดู]
การใช้วิธีช่วยสอนแบบการสอนปากเปล่าเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีววิทยาของนายวรกุล คงลาย [เปิดดู]
การใช้วิธีสอนโดยใช้กิจกรรมแบบกลุ่มเกมแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ [เปิดดู]
การใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติการทางแผนที่ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี [เปิดดู]
การใช้วิธีสอนแบบร่วมรู้สืบเสาะเพื่อพัฒนาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ให้มีความกระตือรือร้น [เปิดดู]
การใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบจำลองอะตอมชั้นม.4_1 [เปิดดู]
การใช้สมุดภาพช่วยสอนเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ [เปิดดู]
การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื้อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง [เปิดดู]
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีของนักเรียนชั้นม.3_4 [เปิดดู]
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นของเด็กชายศุภณัฐ แครมพ์ [เปิดดู]
การปรับพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมโดยใช้แรงเสริม_ศึกษาการเก็บขยะในช่วงพัก [เปิดดู]
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่ ศธ 0206.2_ว 12 ลวท. [เปิดดู]
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [เปิดดู]
การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นป.4/5 [เปิดดู]
การพัฒนากระบวนการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ [เปิดดู]
การพัฒนากระบวนการคิดกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบทดสอบกระบวนการคิดที่เน้นผู้เรี [เปิดดู]
การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ทักษะการระบายสีของ ด.ช.พีรณัฐ วรรณศิริลักษณ์ [เปิดดู]
การพัฒนาการเดินของเด็กชายวีรภัทร์ โตวิชัย [เปิดดู]
การพัฒนาการทำงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นม.2 [เปิดดู]
การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Excel) เรื่องการคำนวณและการใช้สูตรของ นักเรียนชั้น ป.6/6 โด [เปิดดู]
การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Word) เรื่อง การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสารโดยใช้สื่อประกอ [เปิดดู]
การพัฒนาการอ่านคำโดยใช้วิธีการสอนแบบการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาทักษะการอ่าน [เปิดดู]
การพัฒนาของนักฟุตบอลรุ่นอายุ 12 ปี [เปิดดู]
การพัฒนาความพร้อมทางการพูดของนักเรียน กรณีศึกษาของ ด.ช.ณรงค์วิทย์ ทรงศักดิ์ศรี [เปิดดู]
การพัฒนาคุณภาพในด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2_2 [เปิดดู]
การพัฒนาจินตนาการด้วยเทคนิคสีน้ำ [เปิดดู]
การพัฒนาทักษะการเรียนกีตาร์คลาสสิคเบื้องต้น [เปิดดู]
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาดนตรี (การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์)ของ ด.ช.ฐาปกรณ์ ตุ [เปิดดู]
การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นป.5 [เปิดดู]
การพัฒนานักเรียนให้กล้าแสดงออก [เปิดดู]
การพัฒนาแบบฝึกสร้างประสบการณ์ การอ่านสะกดคำด้วยปากเปล่าของนักเรียนประถมศึกษาปีที [เปิดดู]
การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการเขียนสะกดคำในระดับชั้นป.6 [เปิดดู]
การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้เข้าร่วมเล่นกับเพื่อน [เปิดดู]
การยืมหนังสือ [เปิดดู]
การยืมหนังสือจากห้องสมุดระดับชั้น ป.5-6 [เปิดดู]
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อปรับพฤติกรรมก้าวร้าว [เปิดดู]
การศึกษาพัฒนาสมาธิในการฟังของนักเรียนอนุบาลโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน [เปิดดู]
การศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง [เปิดดู]
การศึกษาสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้น ม.5 [เปิดดู]
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นป.5_6 [เปิดดู]
การส่งเสริมและพัฒนากล้ามเนื้อมือประสานสัมพันธ์กับสายตาโดยใช้กิจกรรมการเรียนดนตรี [เปิดดู]
การส่งเสริมให้นักเรียนชั้นอนุบาล1_3พูดอย่างสุภาพโยใช้นิทานประกอบภาพ [เปิดดู]
การสร้างเสริมวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย [เปิดดู]
การสอนโดยใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนวิชา Biology in English [เปิดดู]
การสำรวจการใช้บริการของนักเรียนในการปวดศีรษะ [เปิดดู]
การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนอัสสัมชัญระยองที่มีต่อวารสารของโรงเรียน [เปิดดู]
การเสริมสร้างทักษะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยการปฏิบัติจริงของนักเรียนชั้นป.6 [เปิดดู]
กิจกรรมพิเศษ โอกาสทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต [เปิดดู]
การพัฒนาทักษะการเรียนกีต้าร์คลาสสิคเบื้องต้น [เปิดดู]
การใช้วิธีสอนโดยใช้กิจกรรมแบบกลุ่มเกมแข่งขัน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับช [เปิดดู]
กระบวนการแก้ปัญหาโจทย์สมการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [เปิดดู]
การแก้ปัญหาและการพัฒนานักเรียนที่เรียนว่ายน้ำ ป. 4 [เปิดดู]
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง [เปิดดู]
ความพึงพอใจของผู้รับบริหารที่มีต่อการปฏิบัติงานของงานสารบรรณ [เปิดดู]
ความพึงพอใจในการใช้บริการของห้อง [เปิดดู]
ความเอาใจใส่ของครูเพื่อการแก้ไขพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียน กรณีศึกษา นายธรรศ [เปิดดู]
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบเลขฐานเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนรายวิชา ช 0249 ระดับชั้น ม.4 โรง [เปิดดู]
การศึกษาปัญหาการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก [เปิดดู]
การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา [เปิดดู]
ผลการใช้แบบฝึกเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทยของ เด็กชายสุทธิภัทร ฟูตระกูล [เปิดดู]
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 [เปิดดู]
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อปรับพฤติกรรมก้าวร้าว [เปิดดู]
ปัจจัยเชิงสาเหตุเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูใน กทม [เปิดดู]
สำรวจสภาพปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรในหน่วยงาน [เปิดดู]
การแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ [เปิดดู]
ผลการจัดกิจกรรมกระบวนการกุล่มเพื่อพัฒนาเด็กที่ขาดระเบียบวินัยตามกฎกติกาข้อตกลงขอ [เปิดดู]
ผลการใช้แบบฝึกเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทยของ เด็กชายสุทธิภัทร ฟูตระกูล [เปิดดู]
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 เรื่อง โลกของเรา ( ทวีป [เปิดดู]
พฤติกรรมการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [เปิดดู]
พฤติกรรมการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [เปิดดู]
ความเอาใจใส่ของครูเพื่อการแก้พฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียนกรณีศึกษา นายธรรศ บุณยนิยมชั้นมัธยมศึกษาป [เปิดดู]
การพัฒนากระบวนการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้ แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เ [เปิดดู]
พัฒนาการใช้แขนท่าฟรีสไตร์ของนักเรียนป.5_4 [เปิดดู]
พัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยใช้เพลงและเกม [เปิดดู]
พัฒนาการอ่านออกเสียงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ [เปิดดู]
พัฒนาจิตนาการเทคนนิคสีน้ำ [เปิดดู]
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาดนตรี ( การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ )ของ เด็กชายฐาปกรณ์ ตุ้มวิจิตร ชั้นปร [เปิดดู]
การพัฒนาทักษะการพิมพ์โดยใช้โปรแกรม Word [เปิดดู]
การพัฒนาการทำงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [เปิดดู]
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้เข้าร่วมเล่นกับเพื่อน [เปิดดู]
การสร้างเสริมทักษะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยการปฏิบัติจริงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [เปิดดู]
การเล่านิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาการปฏิบัติกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของนักเรียนชั้นอนุบาล ๑/๑ [เปิดดู]
พัฒนาการใช้แขนท่าฟรีสไตล์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปีการศึกษา 2547 [เปิดดู]
การใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบจำลองอะตอม [เปิดดู]
ศึกษาและแก้ไขปัญหานักเรียนที่ท่องอาขยานไม่ได้ของนักเรียนชั้น ม.4_3 [เปิดดู]
ศึกษาสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1-3 โรงเรียนอั [เปิดดู]
ศึกษาสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1-3 โรงเรียนอั [เปิดดู]
ส่งเสริมการโผตัวบนผิดน้ำของนักเรียนระดับอนุบาล3 โดยใช้การฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน [เปิดดู]
สภาพการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง [เปิดดู]
การใช้สมุดภาพช่วยสอนเพื่อการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ [เปิดดู]
การใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติการทางแผนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท [เปิดดู]
การใช้วิธีช่วยสอนโดยสอบปากเปล่าเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนวิชา ชีววิทยา ของนายวรกุล คงลายทอง นักเรียนระด [เปิดดู]
สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพของนักเรียนชั้นป.5 [เปิดดู]
สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพของนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย [เปิดดู]
สำรวจบริโภคนิสัยและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นป.6 [เปิดดู]
เสริมทักษะการเรียนวิชา พื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 [เปิดดู]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...