วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

คู่มือการใช้โปรแกรม SPSS version 11.5 (pdf)


การใช้โปรแกรม SPSS version 11.5 เบื้องต้น เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล1. ข้อมูลและตัวแปร
2. การติดตั้งโปรแกรม
3. เมนูและคำสั่งที่สำคัญ
4. การจัดการข้อมูลเบื้องต้น
5. การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลเชิงปริมาณ
6. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา
7. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแบบ Independent-Sample T Test และ One-way ANOVA
8. การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงปริมาณ 2 ตัวแปรด้วย correlation
9. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ non-parametric statistics ที่สำคัญ

>>> Download คู่มือการใช้โปรแกรม SPSS version 11.5 <<<

Credit: http://kms.dtc.mhkdc.com/more.php?fgfbvh1fgt5h&kn=9

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...