วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รวมแบบฟอร์มงานสวัสดิการ


รวมแบบฟอร์มงานสวัสดิการ

 • แบบฟอร์มรับสมัครประกันชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพสำหรับบุคลากร มธ. บ.ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ดาวน์โหลด / Download
 • แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการเงินทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรข้าราชการ มธ.  ดาวน์โหลด / Download
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลประกันสุขภาพ (กลุ่ม)  ดาวน์โหลด / Download
 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์บุตร  ดาวน์โหลด / Download
 • คำขอรับใบแทนบัตรประกันสังคม หรือหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลง  ดาวน์โหลด / Download
 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีคลอดบุตร กองทุนประกันสังคม  ดาวน์โหลด / Download
 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ กองทุนประกันสังคม  ดาวน์โหลด / Download
 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย  ดาวน์โหลด / Download
 • หนังสือรับรองของนายจ้าง  ดาวน์โหลด / Download
 • แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง  ดาวน์โหลด / Download
 • แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง  ดาวน์โหลด / Download
 • แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน  ดาวน์โหลด / Download
 • แบบแจ้งการรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (ใช้เฉพาะผู้เคยยื่นแบบลงทะเบียนประกันตน สปส.1-03 แล้วเท่านั้น)  ดาวน์โหลด / Download
 • แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  ดาวน์โหลด / Download
 • แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  ดาวน์โหลด / Download
 • แบบขอเปลี่ยนแปลงบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สำหรับผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาล)  ดาวน์โหลด / Download
 • เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพ  ดาวน์โหลด / Download
 • คำขอรับใบแทนบัตรประกันสังคม (สปส.6-17)  ดาวน์โหลด / Download
 • แบบฟอร์มคำขอรับเงินสวัสดิการสมทบค่ารักษาพยาบาลจากเงินกองทุน เพื่อสวัสดิการบุคลากร ในสังกัด สำนักงานอธิการบดี  ดาวน์โหลด / Download
 • หนังสือมอบอำนาจ  ดาวน์โหลด / Download
 • แบบขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม  ดาวน์โหลด / Download
 • แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก  ดาวน์โหลด / Download
 • แบบแสดงเจตนาระบุผู้รับประโยชน์  ดาวน์โหลด / Download
 • แบบขอลาออกจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกษียณมั่งคั่ง  ดาวน์โหลด / Download
 • แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเลี้ยงชีพ  ดาวน์โหลด / Download
 • สัญญารับทุนช่วยเหลือค่าหน่วยกิตของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยฯ  ดาวน์โหลด / Download
 • แบบฟอร์มคำขอเงินทดแทนข้าราชการเนื่องจากการเสียชีวิต  ดาวน์โหลด / Download
 • แบบฟอร์มคำขอเงินทดแทนข้าราชการ เนื่องจากการได้รับอันตรายแก่ร่างกาย  ดาวน์โหลด / Download
 • เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพ  ดาวน์โหลด / Download
 • แบบฟอร์มคำขอรับเงินสวัสดิการสมทบค่ารักษาพยาบาล  ดาวน์โหลด / Download
 • แบบฟอร์มทำบัตรใหม่ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   ดาวน์โหลด / Download
 • แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกัน   ดาวน์โหลด / Download
 • แบบคำขอรับเงินเพื่อสวัสดิการที่อยู่อาศัย   ดาวน์โหลด / Download
 • แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ดาวน์โหลด / Download

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...